INSTAGRAM

FACEBOOK

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Návštěvní řád stadionu

§ 1 Obecná ustanovení

1.Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem fotbalového stadionu na Vyšehradě se sídlem Mikuláše z Husi 1709/1, Praha 4 a kde hraje svá domácí mistrovská utkání FC Slavoj Vyšehrad. Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu stadionu a používající jeho zařízení-

 

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se na stadionu konají. Cílem návštěvního řádu je i zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na tomto stadionu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

§ 2 FC Slavoj Vyšehrad

1. Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho provozovatel.

2. Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem jeho provozovatele a FC Slavoj Vyšehrad, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Kromě provozovatele stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

 

§ 3 Pobyt v areálu stadionu

1. V areálu stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden. Při jeho opuštění ztrácí vstupenka svoji platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. Areál stadionu je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném provozovateli pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

 

§ 4 Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při  použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných  nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověření provozovatele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech provozovatel.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

 

§ 5 Chování v areálu

1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která ve areálu právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i  policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

 

§ 6  Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g) tyče pro vlajky či transparenty,

h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

j) zvířata

k) laser ukazovátko,

l) kufry, velké tašky, batohy nebo

m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatele areálu.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f) ničit zařízení a vybavení areálu

g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FC Slavoj Vyšehrad

h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo

j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru areálu, tak z průběhu akce,

l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

3. Provozovatel areálu je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Provozovatel a nájemce areálu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu.

 

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FC Slavoj Vyšehrad.

 

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC Slavoj Vyšehrad a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

 

§ 9 Odpovědnost za škody

1. Vstup do areálu a jeho užívání uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

Provozovatel a nájemce areálu odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli a nájemci areálu.

 

§ 10 Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu a postihnuti zákazem vstupu do areálu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření  trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli a.s. nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

 

§ 11 Účinnost

Tento Návštěvní řád je účinný od 1. 7. 2016.

PŘÍŠTÍ KOLO

Sobota 20.07.2019

  • 17:00 Prostějov - Muži"A"

Vyšehrad měl v tomto utkání od začátku územní převahu, do vedení ale šel až po půlhodině hry z penalty. Do té doby neproměnili naši hráči tři gólové šance. Ve 30., min. byl však faulován ve vápně domácích Stýblo a Molodci z penalty se nemýlil: 0:1! To byl také výsledek prvního poločasu.

Šest minut po změně stran se po autovém vhazování Zdobnického dostal k míči Stýblo a nezaváhal: 0:2! Trvalo jen pět minut a situace se „v bleděmodrém“ opakovala: znovu aut Zdobnického, znovu náběh Stýbla a přesná koncovka: 0:3!

V 64. min. kombinaci Zdobnického a Vu zdárně zakončil kapitán Coufal: 0:4! A v 76. min. z přihrávky Zdobnického dal pátý gól Vu: 0:5!

Tento stav byl na ukazateli skóre ještě deset minut před koncem, mladí šemíci pak ale polevili a dovolili domácím dva „slepené“ góly. Trutnov korigoval díky trefám dvou střídajících hráčů v 81. min. překonal Pospíšila Kulda a v 82. min. Borovski. Zápas tak skončil 2:5 a naše U 16 si připasala druhé vítězství venku v této sezoně – to první bylo koncem srpna v Ostré,

V sobotu 23. března naše U 16 přivítá na Vyšehradě „sedmnáctku“ Vlašimi a půjde o souboj 11. s 10. místem tabulky, které od sebe dělí jen tři body. Zápas má výkop čtvrt hodiny po poledni.

Trenér U 16 Zdeněk Jaroš: „Utkání v Trutnově jsme měli od začátku ve své moci. Až deset minut před koncem, kdy už jsme vedli 5:0, jsme polevili a dvakrát inkasovali.“

 

U 17: MFK Trutnov – Slavoj Vyšehrad B 2:5 (0:1)

Česká divize U 17 (skupina C), hráno v sobotu 16. března 2019. Branky: 81. Kulda, 82. Borovski – 51. a 56. Stýblo, 31. Molodci z pen., 64. Coufal, 76. Vu. Rozhodčí: Vít – Turek, Beránek. ŽK: Taláb, Pavelka – L. Toman, Coufal, Vu. Diváků: 40.

Trutnov U 17: Laštovka – Gnol, Ondráček (36. Borovski), Macela, Volman – Taláb (65. Kulda), Hetflejš (65. Valeš), Sapár, Klejna (30. Pavelka) – Rohrbacher, Červený (30. Bednář). Trenéři Tomáš Cerman, Aleš Starý a Petr Vlach.

Vyšehrad U 16: Pospíšil – Mareš, Molodci, L. Toman, Nováček (46. R. Mamudov) – Fait – Zdobnický, Stýblo, Coufal, Vodička – Vu. Trenér Zdeněk Jaroš.

 

Branky Vyšehradu U 16 v České divizi mladšího dorostu

13 – Stýblo

9 – Coufal

6 – Zdobnický

5 – Tran

3 – Vu

2 – Molodci

1 – Fait, Halasz, Jelínek, Lupan, R. Mamudov, Mlejnek, Přech, L. Toman, Zika

 

Asistence

12 – Zdobnický

7 – Jelínek

5 – Coufal

4 – Stýblo

3 – Tran

2 – Horák, Mareš, Vodička, Vu

1 – Halasz, R. Mamudov, Mlejnek, Zika

 

Foto: Zdeněk Jaroš

VÝSLEDKY

připravuje se...